Endoskeleton Battle Rifle (replica)
Endo-Skeleton Battle Rifle, fanmade replica.From the collection of Martin Holzner